Baan- en parkreglement

 T.V. Baambrugge Park- en baanreglement

versie-beheer:

dec 2022: update ivm baanonderhoud en bardiensten en alcohol en minderjarigen en afhangbord.

dec 2021: update ivm introducees

05 maart 2020

ALGEMEEN  

1.      Algemene gedragsrichtlijnen tennispark

1.1.   Ieder die het park betreedt dient zich te houden aan het park- en baanreglement, zich netjes en sportief te gedragen en geen overlast te veroorzaken.

1.2.   Ouders die hun kinderen meenemen, moeten er voor zorgen dat de kinderen niet ongewenst op de banen komen en niet tot last zijn van spelers.

1.3.   Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.

1.4.   Honden mogen alleen aangelijnd op het park.

1.5.   Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenrekken rechts bij de ingang van het park.

1.6.   Afval dient men in de prullenmanden te deponeren en lege flessen en glazen terug te brengen naar de bar.

2.      Openingstijden park, clubhuis en banen

2.1.   Het park is open vanaf 8:00 uur.

2.2.   Het clubhuis dient gesloten te zijn tussen 23.00 uur en 9.00 uur.

2.3.   De banen mogen worden gebruikt tot 23:00 uur. Indien noodzakelijk kan de baanverlichting worden ingeschakeld. De verlichting dient uiterlijk om 23:00 uur te worden uitgeschakeld.

2.4.   De bardienst eindigt uiterlijk om 23.00 uur. Na sluiting van het clubhuis dient ieder het park rustig en zonder oponthoud te verlaten.

2.5.   Afwijkingen van de onder 2.1. en 2.2 genoemde openingstijden dienen tijdig schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur.

3.      Gezag

3.1.   Aan ambtenaren van de politie en aan toezichthouders van de gemeente dient te allen tijde onmiddellijke toegang verleend te worden en hun aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

GEBRUIK VAN DE TENNISBANEN  

4.      Reservering en speeltijden

4.1.   Voor het gebruik van de banen heeft de vereniging een digitaal reserveringssysteem via de KNLTB club app.

4.2.   Voor singles geldt dat afgehangen kan worden voor een half uur, voor dubbelen 45 minuten (de zogenaamde ‘speeltijd’).

4.3.   Als niet is afgehangen kunnen de spelers van de baan worden gehaald door de spelers die wel hebben afgehangen voor het desbetreffende tijdstip.

4.4.   Jeugdleden mogen tot 19.30 uur spelen, daarna zijn de banen beschikbaar voor seniorleden. Slechts indien er na 19.30 uur banen vrij zijn mogen jeugdleden de banen gebruiken voor spelen zonder seniorleden. Het staat seniorleden vrij na 19.30 uur juniorleden uit te nodigen om gezamenlijk te spelen.  

5.      Baangebruik

5.1.   De tennisbanen zijn alleen te gebruiken door leden en gasten van de vereniging. Onder gasten wordt in dit verband verstaan competitietegenstanders, toernooideelnemers en introducés (zie Art. 6).

5.2.   Op de banen is tenniskleding verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel worden betreden.

5.3.   De banen hoeven nooit gesproeid te worden.

5.4.   Na afloop van een partij, het vrijspelen en na iedere tennisles dient men ALTIJD de baan te slepen met de aanwezige sleepnetten; dit om de infill een beetje los te maken. Het slepen dient binnen de eigen speeltijd te gebeuren.

5.5.   Regen: Spelen bij regenval en onmiddellijk daarna is uitsluitend toegestaan zolang er geen plassen op de baan staan. Bij plassen op de baan kan er niet gespeeld worden. Bij plassen kleiner dan 1 meter doorsnee en van maximaal 1 cm diep mogen de banen droog gesponst worden. Sponsen zijn te vinden in de schuur. De sponsen buiten de baan leegwringen. In geen geval mogen de banen "droog" gesleept worden of mag water naar de randen van de banen worden geveegd met netten, bezems of ander materieel.

Ter informatie: De banen zijn voorzien van drainage aangesloten op een pompput. De pomp leegt slechts de pompput, maar zuigt of pompt geen water uit de drainage. De drainage ligt op afschot en het water stroomt zodoende de pompput in. Het kan zijn dat de plassen langer dan 2 uur blijven staan, omdat het water tijd nodig heeft om door het volledige zandpakket onder de banen te zakken. Alleen de baancommissie of het bestuur mag de pompput openen en het slot verwijderen. Het droogslepen van de banen of hte wegvegen van water is verboden. Hiermee worden de banen "dicht geveegd" wat de levensduur van de banen verkort.

5.6.   Vorst (temperatuur is < 0 graden Celsius): Er kan in principe het gehele jaar worden getennist, ook bij kale of droge vorst (vorst zonder neerslag, ijzel, sneeuw of rijp).

5.7.   IJzel, sneeuw of rijp: Betreding van de banen bij ijzel (een dunne ijslaag op de baan), is verboden, wegens het beschadigen van de toplaag. Ook is betreding van de banen bij sneeuw of rijp (een witte ijsaanslag) verboden. Dit zal ijsvorming of ijzel veroorzaken. Het is evenmin toegestaan de ijzel, sneeuw of rijp van de banen te verwijderen.

5.8.   Dooi (temperatuur komt na vorst weer boven 0 graden Celsius. IJzel, sneeuw en rijp zijn aan het smelten): Spelen op de banen tijdens dooi is ten strengste verboden. De banen blijven onbespeelbaar zolang de vorst niet uit de totale constructie in de bodem is verdwenen. Na vorst, ijzel, sneeuw of rijp bepaalt de baancommissie of het bestuur of de banen weer bespeelbaar zijn. De leden worden hierover geïnformeerd via de website.

5.9.   De baancommissie kan, in overleg met het bestuur, besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van één of meerdere banen.

         5.10.  Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:

5.10.1.  Tracht het veroorzaken van schade aan de baan te voorkomen.

5.10.2.  Plaats geen terrasstoelen op de baan.

5.10.3.  Spaar het net (niet leunen of zitten op, hangen op en tegen of springen over het net).

5.10.4.  Problemen met de baan of de netten dienen te worden gemeld aan de baancommissie (zie website voor de contactpersonen).

5.10.5.  Glaswerk op de banen is niet toegestaan.

6. Introducees

Ook niet-leden zijn welkom op ons tennispark. Wil je eens tennissen met een familielid, vriend(in) of bekende die geen lid is van de Tennisvereniging Baambrugge, dan kun je een introducé als gast aanmelden via de ClubApp.
Voor introducés gelden de volgende spelregels:

6.1.. introducees spelen altijd met of tegen leden van de vereniging

6.2. de geldigheidsduur van een introducee is 1 kalenderdag   

6.3.  Het lid van Tennisvereniging Baambrugge dat de introducé meeneemt betaalt € 7,50 per introducé. (voor junioren   €  2,50)

6.4.  Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL39 RABO 0351 8245 61 met vermelding van de naam van de introducé of via de knltb club app.

6.5.  Het lid van Tennisvereniging Baambrugge registreert naam en mailadres van de introducé  via de Knltb ClubApp

6.6.  Een persoon kan maximaal 3x per jaar als introducé gebruik maken van de banen. Daarna zijn er voldoende vormen van lidmaatschap om vaker te kunnen spelen.

6.7. Het lid van Tennisvereniging Baambrugge kan de introducé-kosten terugvragen als de introducé in de loop van het seizoen lid wordt van Tennisvereniging Baambrugge

6.8.  Bij constatering van misbruik van de introductie-regeling kan het bestuur het betrokken lid een boete opleggen.

6.9.  Gastspelers worden geacht zich te houden aan de geldende regels op de tennisvereniging. 

TENNISLES EN BAANVERHUUR

7.      Tennisles

7.1.   Uitsluitend leden van TV Baambrugge kunnen les krijgen op de banen van de club, tenzij een niet-lid (via de tennisleraar) schriftelijke toestemming heeft gekregen van het bestuur om te mogen lessen, tegen door het bestuur nader te bepalen voorwaarden.

7.2.   De tennislessen worden verzorgd door een tennisleraar of tennisschool waarmee de vereniging een overeenkomst heeft afgesloten. Informatie hierover is te vinden op onze website.  

8.      Verhuur van banen en clubhuis

8.1.   Uitsluitend in overleg met het bestuur bestaat een beperkte mogelijkheid tot het huren van de tennisbanen en het clubhuis (via de Stichting). De voorwaarden hiervoor zijn:

8.1.1.      Verhuur betreft uitsluitend het gebruik van de overeengekomen baan/banen en -indien overeengekomen- het clubhuis.

8.1.2.      Verhuur vindt plaats door de vereniging tegen een door het bestuur vast te stellen bedrag.

8.1.3.      Het bestuur houdt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan verhuur. Dit om eigen leden voldoende speelmogelijkheden te kunnen bieden.  

OVERIG  

9.      EHBO / AED

9.1.   In het clubhuis is er een EHBO verbanddoos aanwezig.

9.2.   De Automatische Externe Defibrillator (AED) is bedoeld voor eerste hulpbehandeling van slachtoffers die symptomen van een plotselinge hartstilstand vertonen en die niet reageren en niet ademen. Zie de gebruiksaanwijzing bij het apparaat.  

10.  Sleutels

10.1.                    Sleutels worden verstrekt door de secretaris van de vereniging aan door het bestuur aan te wijzen leden. Zodra de reden van afgifte niet meer van toepassing is dienen de sleutels te worden ingeleverd bij de secretaris van de vereniging.

11.  Bar- en schoonmaakdiensten clubhuis

11.1.                    Om het clubhuis een goede ontmoetingsplaats te laten zijn en blijven dienen de leden bar- en schoonmaakdiensten te verrichten. Voor competitiespelers geldt een extra dienst ten opzichte van leden die geen competitie spelen. Ouders van jeugdleden die competitie spelen hebben tevens een extra dienst op zondag.

11.2.                    Rond 1 april, bij het afhalen van de labels dan wel online, dienen deze diensten door leden te worden afgesproken.

11.3.                     Voor de diensten dient een aftekenlijst te worden ingevuld. Niet nakomen van een afgesproken dienst leidt tot een boete ter hoogte van de geldende totale afkoopsom voor de jaarlijkse diensten, per niet nagekomen dienst.

12.  Huis- en gedragsregels bar  & alcoholgebruik

12.1.                    Slechts seniorleden mogen verantwoordelijk worden gesteld voor bardiensten. Jeugdleden mogen niet achter de bar komen, tenzij dit is overeengekomen met de Barcommissie. Jeugdleden mogen het dienstdoende seniorlid vanachter de bar helpen met de dienst, alleen indien het jeugdlid minimaal 16 jaar oud is en de barcommissie hiervoor toestemming heeft gegeven. De verantwoordelikheid voor de bardienst blijft te allen tijde bij het dienstdoende seniorlid.

12.2.                    Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken in het clubhuis of elders op het park te gebruiken.

12.3.                    Alcoholhoudende dranken mogen alleen in het clubhuis of op het terras genuttigd worden (dus niet in kleedkamers of langs de banen).

12.4.                    Aan jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Tevens mogen seniorleden ook geen alcohol halen voor of verstrekken aan jongeren onder de 18. Jongeren onder de 18 mogen op de club geen alcohol nuttigen.

12.5.                    Er dient voorkomen te worden dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende dranken aan die personen worden geweigerd.

12.6.                    Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de barvrijwilliger of overige aanwezige bestuurs- of commissieleden uit de kantine verwijderd.

13.  Huis- en gedragsregels roken

13.1.                    De KNLTB streeft naar een rookvrije vereniging, TV Baambrugge volgt het beleid van de KNLTB.

13.2.                    Roken op het tennispark is uitsluitend toegestaan op daartoe aangewezen plaats(en), zijnde op het terras, aan de kant van de schuur en zo dicht mogelijk naar de schuur toe.

13.3.                    Het is verboden te roken op het park tijdens jeugdactiviteiten.  

14.  Aanwijzingen & bevoegdheid

14.1.                    Leden mogen elkaar wijzen op de juiste toepassing van de regels opgenomen in dit reglement.

14.2.                    De aanwijzingen van bestuursleden en commissieleden dienen te worden opgevolgd. Bij het niet navolgen hiervan kan door het bestuur het speelrecht  worden ontzegd.

14.3.                    In die gevallen, waarin dit reglement geen duidelijkheid verschaft over het gebruik van het clubgebouw, het tennispark en de tennisbanen beslist het bestuur.         nen beslist het bestuur.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 293 490

Adres

Weth. van Oostveenstraat 73A
1396 KT Baambrugge

KVK-nummer

40480679