Baan- en parkreglement

Baan- en parkreglement  Tennisvereniging Baambrugge,

updates:

nov 2018: vaststelling reglement
juli 2021: update artikel 8: introductie van niet-leden

          

 

1.      Toegang

1.1    De tennisbanen zijn alleen toegankelijk voor leden, tennisleraren van de tennisschool waarmee een overeenkomst is afgesloten en gasten van de vereniging. Onder gasten wordt in dit verband verstaan competitietegenstanders, toernooideelnemers en introducés (zie Art. 8).   2.      Kleding en gedragsrichtlijnen

2.1    Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel worden betreden.

2.2    Ouders, die hun kinderen meenemen, moeten er voor zorgen dat zij niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers.

2.3    Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.

2.4    Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsklemmen rechts van de ingang van het park.  

3.      Openstelling

3.1  Er kan getennist worden tot 23:00 uur. Indien noodzakelijk, kan de baanverlichting worden ingeschakeld. Deze verlichting dient te worden uitgedaan door de laatste spelers.

3.2   De bardienst eindigt om 23.00 uur. Indien de barvrijwilliger bereid is langer te blijven, kan dit uitsluitend tot 1 uur na de laatste wedstrijd. Het clubgebouw dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en zonsopgang.

3.3    Afwijkingen van de onder 3.1. en 3.2 genoemde sluitingstijden dienen tijdig schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur.  

4.      Huis- en gedragsregels alcoholgebruik en roken

4.1    Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken in de kantine of elders op het park te gebruiken.

4.2    Alcoholhoudende dranken mogen  alleen in de kantine of op het terras genuttigd worden (dus niet in kleedkamers of langs de banen).

4.3    Aan jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.

4.4    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan zal de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.

4.5    Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

4.6    Het is verboden te roken in alle ruimtes van het clubgebouw. Roken is uitsluitend toegestaan ………..        

5.      Sleutels

5.1   Uitsluitend originele sleutels, afgegeven door of namens de secretaris van TV Baambrugge, mogen worden  gebruikt door de leden aan wie de sleutels zijn afgegeven. Bij beëindiging van de taak of functie waarvoor de sleutels zijn verstrekt dienen deze te worden ingeleverd bij de secretaris.

6.      Onderhoud  

6.1    Smashcourt banen vergen weinig onderhoud. Regelmatig worden de banen gesleept met de grote driehoeksbezem achter de trekker. Dit gebeurt door leden van de baancommissie of door door de baancommissie aangestelde derden. De banen hoeven nooit gesproeid te worden.

6.2    Leden van de vereniging dienen na afloop van een partij de baan te slepen met de aanwezige sleepnetten; dit om de infill een beetje los te maken. Het slepen dient binnen de eigen speelperiode te gebeuren.

6.3    Spelen bij regenval en onmiddellijk daarna is uitsluitend toegestaan zolang er geen plassen op de baan staan.

6.4    Er kan in principe het gehele jaar worden getennist, ook bij kale vorst. Bespeling van de banen bij ijzel is, uit veiligheidsoverwegingen, af te raden.

6.5    Betreding van een besneeuwde baan is niet toegestaan. Dit zal ijsvorming veroorzaken die zich aan de toplaag vasthecht en, afhankelijk van de temperatuur, langzamer ontdooit. Het is evenmin toegestaan de sneeuw van de banen te verwijderen. Spelen op de banen tijdens dooi is ten strengste verboden zolang de vorst niet uit de totale constructie in de bodem is verdwenen. Na sneeuwval of vorst bepaalt de baancommissie of de banen weer bespeelbaar zijn. De leden worden hierover geïnformeerd via de website. NB: als het overdag licht dooit betekent dat niet dat de ondergrond ook dooit; er kan dan meestal wel gespeeld worden.

6.7    De baancommissie kan besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van één of van meerdere banen. 6.8    Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:

a  Tracht het veroorzaken van schade aan de baan te voorkomen.

b  Plaats geen terrasstoelen op de baan.

c  Spaar het net (niet leunen of zitten op, hangen tegen of springen over het net).

d  Problemen met de baan of de netten s.v.p. melden aan de baancommissie.

e  Glaswerk op de banen is niet toegestaan.

f  Afval dient in de prullenmanden te worden gedeponeerd, lege flessen dienen te worden teruggebracht naar de bar.  

(7.      Reservering

7.1    Elk lid ontvangt aan het begin van het seizoen een ledenpas. Deze pas geeft recht op het reserveren van een speelperiode. De duur van een speelperiode is 45 minuten.

7.2    Elk lid, dat gedurende een bepaalde periode van een baan gebruik wil maken, is verplicht voor die periode te reserveren met zijn of haar ledenpas.

7.3    Banen die zijn gereserveerd voor districtscompetitie, interne competitie, toernooien, tennislessen en training worden met aparte labels aangegeven. Uitgangspunt is dat altijd minimaal één baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis, m.u.v. het open toernooi, de clubkampioenschappen (sr. en jr.) en de districtscompetitie. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.

7.4    Vanaf het moment van reserveren dient er minimaal één persoon van degenen die gaan tennissen op het park aanwezig te zijn. Deze persoon mag afhangen in afwachting van de andere speler(s), Verlaat deze speler het park ná gereserveerd te hebben, dan verliest men het recht van spelen voor de gereserveerde periode.

7.5    Het is niet toegestaan met de ledenpas van een ander te reserveren.

7.6    Indien een baan is gereserveerd door 2 personen en alle andere banen ook zijn gereserveerd, dan heeft men het recht om bij te hangen. Is een speeltijd echter aangevangen, dan hoeven reserveringen voor deze periode niet te worden geaccepteerd.}

7.7    Het is een lid pas toegestaan zijn / haar  ledenpas van een gereserveerde periode te verwijderen en een volgende periode te reserveren, wanneer de eerstgenoemde periode geheel is verstreken. Wanneer men een wedstrijd speelt, les of training heeft, mag men pas na afloop daarvan voor een volgende periode reserveren.

7.8    Het is toegestaan dat leden maximaal 15 minuten vóór de aanvang van een door hen gereserveerde periode van die baan gebruik maken, mits deze niet is  gereserveerd door anderen.

7.9   Juniorleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn (art. 4 lid 4 van de Statuten). Juniorleden hebben dezelfde speelrechten als seniorleden: op baan 1 tot 20.00 uur, op baan 2 tot 20.15 uur en op baan 3 tot 20.30 uur. Reserveringen door juniorleden van baan 1, 2 of 3 voor perioden vanaf genoemde tijden kunnen door seniorleden ongedaan gemaakt worden. Op baan 4 hebben junior- en seniorleden gelijke rechten gedurende de gehele openstelling van de baan. Dit houdt tevens in dat seniorleden die met juniorleden wensen te spelen in perioden, ná genoemde tijden m.b.t. tot de banen 1, 2 en 3, gebruik dienen te maken van baan 4, tenzij er op de andere banen niet gespeeld wordt.  

8. Introductie van niet-leden:

Ook niet-leden zijn welkom op ons tennispark. Wil je eens tennissen met een familielid, vriend(in) of bekende die geen lid is van de Tennisvereniging Baambrugge, dan kun je een introducé als gast aanmelden via de ClubApp.
Voor introducés gelden de volgende spelregels:

a. introducees spelen altijd met of tegen leden van de vereniging

b. de geldigheidsduur van een introducee is 1 kalenderdag   

c. het lid van Tennisvereniging Baambrugge dat de introducé meeneemt betaalt € 7,50 per introducé. (voor junioren   €  2,50)

d. Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL39 RABO 0351 8245 61 met vermelding van de naam van de introducé

e. het lid van Tennisvereniging Baambrugge registreert naam en mailadres van de introducé  via de Knltb ClubApp

f. een persoon kan maximaal 3x als introducé gebruik maken van de banen. Daarna zijn er voldoende vormen van lidmaatschap om vaker te kunnen spelen.

g. het lid van Tennisvereniging Baambrugge kan de introducé de kosten terugvragen als de introducé in de loop van het seizoen lid wordt van Tennisvereniging Baambrugge

h. Bij constatering van misbruik van de introductieregeling kan het bestuur het betrokken lid een boete opleggen.

i. Gastspelers worden geacht zich te houden aan de geldende regels op de tennisvereniging. 

9.      Verhuur

9.1    Uitsluitend in overleg met het bestuur bestaat een beperkte mogelijkheid tot verhuur van de tennisbanen ten behoeve van het spelen van tenniswedstrijden door groepen, tegen een door het bestuur vast te stellen bedrag.

9.2    Het bestuur houdt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan verhuur. Dit om eigen leden voldoende speelmogelijkheden te kunnen bieden.  

 

10.   Tennislessen

10.1 Voor leden van de vereniging bestaat de gelegenheid tot het volgen van tennislessen, verzorgd door gediplomeerde tennisleraren welke in dienst zijn van de tennisschool waarmee de vereniging een overeenkomst heeft afgesloten. De leden worden door tennisschool op de hoogte gehouden van de mogelijkheden. Organisatie, administratie en betaling vindt plaats door/aan de tennisschool. De voor tennisles gebruikte baan (banen) kan (kunnen) gedurende de tennislessen niet worden gereserveerd door leden.

10.3 De voorwaarden voor het volgen van tennislessen worden door het bestuur, in overleg met de tennisschool vastgesteld.

 

11.    Verzekering / EHBO / AED

11.1 In het clubhuis is een AED en een EHBO verbanddoos aanwezig.

11.3  De Automatische Externe Defibrillator (AED) is bedoeld voor eerste hulpbehandeling van slachtoffers die symptomen van een plotselinge hartstilstand vertonen en die niet reageren en niet ademen. De gebruiksaanwijzing hangt in de buurt van het apparaat.  

 

12.   Overig

12.1 De aanwijzingen van bestuursleden en commissieleden met betrekking tot hetgeen in dit reglement wordt vermeld, dienen te worden opgevolgd. Bij het niet navolgen hiervan kan door het bestuur het speelrecht  worden ontzegd.

12.2 In die gevallen, waarin dit reglement geen duidelijkheid verschaft over het gebruik van het clubgebouw, het tennispark en de tennisbanen beslist het bestuur.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 293 490

Address

Weth. van Oostveenstraat 73A
1396 KT Baambrugge